Fundusz rehabilitacji

0
635
Rate this post

rp_gospodarka17.jpgUstawa utworzyła stanowisko Pełnomocnika do Spraw Osób Niepełnosprawnych w randze sekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Socjalnej oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jako fundusz celowy wyposażony w osobowość prawną. Dochodami Funduszu są wpłaty zakładów pracy, dotacje z budżetu Państwa, dochody z oprocentowania, dywidend i działalności gospodarczej, a wydatki są przeznaczone na finansowanie rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej osób niepełnosprawnych. Z dotacji Funduszu mogą korzystać również zakłady podejmujące produkcję (usługi) w zakresie wyrobów ortopedycznych i protetycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego, korzystając niezależnie od tego z określonych zwolnień podatkowych. Nadwyżki Funduszu mogą być przeznaczane na udzielanie pożyczek, wnoszenie udziałów do spółek, nabywanie obligacji i akcji.